Договор на разработку компьютерной программы

ДОГОВІР ЩОДО РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

 

1.2. Наступні документи є невід’ємною частиною цього Договору:

 

Додаток 1: Специфікації та вимоги;

Додаток 2: Винагорода Виконавця (ціна роботи) та умови оплати.

 

Стаття 2. Терміни

2.1. Комп’ютерна програма – набір інструкцій …………………..

 

2.2. Комп’ютерна програма …………………………….

 

2.3.  Розробка комп’ютерної програми……………………………………………………….

 

2.5. База даних (компіляція даних) – сукупність творів,  даних або будь-якої  іншої  незалежної інформації у довільній формі, в тому числі – електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою  спеціальної  пошукової  системи на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів.

2.6. ПІВ – права інтелектуальної власності, ………………………….

 

2.7. Гарантійний період (строк) …………………..

 

2.8. Клієнти Замовника – ………………………………

 

2.9. Потенційні клієнти Замовника – …………………………………..

 

2.10. Комерційна таємниця Замовника – відомості……………………………………………………

………………………………..

……………………………….

……………………………….

…………………………….

 

Стаття 3. Предмет Договору

 

3.1 Предметом цього Договору є розробка Виконавцем комп’ютерних програм та/або баз даних на замовлення та за завданням Замовника з наступною передачею Замовнику усіх майнових авторських прав інтелектуальної власності (тут і далі – “ПІВ“) ……………………………………….

 

1.1.          3.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується виконувати роботу по розробці комп’ютерних програм та баз даних згідно вимог, зазначених у Додатку 1 до цього Договору (тут і далі – «Роботи»)  і передати їх результат Замовнику разом із …………………………………………………..у Додатку 2.

 

1.2.          Ціна цього Договору складається із суми всіх платежів, отриманих Виконавцем від Замовника в якості винагороди за надані послуги протягом усього строку дії цього Договору. Виконавець надає Замовникові акти приймання-передачі за фактом наданих послуг, в яких фіксується назва виконаної роботи/послуг, дата та телекомунікаційний метод її погодження і затвердження Замовником. У рахунках Виконавця мають зазначатися кількість годин затрачена на виконання робіт/надання послуг за цим Договором та за ставкою передбаченою у п. 1.2. Додатка 2.

1.3.

Стаття 4. Нерозголошення

 

4.1. Після підписання цього …………………………

 

4.2. Виконавець погоджується, що неправомірне розкриття …………………………………..комерційної таємниці і є підставою відповідальності Виконавця відповідно умов цього Договору.

 

4.3. Виконавець несе ……………………..

4.4. Виконавець зобов’язується використовувати будь яку отриману від Замовника інформацію (включаючи конфіденційну інформацію та комерційну таємницю) у суворій відповідності до умов цього Договору та Договору про нерозголошення.

 

Стаття 5. Виконання роботи та залучення третіх осіб

 

5.1. Окрім Специфікації та вимог зазначених у Додатку 1 до цього Договору, Виконання роботи Виконавцем за цим Договором також включає:

 

а)  Розробку комп’ютерних програм з наступною передачею Замовнику ПІВ на них та зокрема:

–      комплексне консультування Замовника та або інших осіб (за письмовим проханням Замовника) щодо особливостей, алгоритму, механізмів роботи комп’ютерної програми, що замовляється Замовником до розробки за цим Договором;

–      складання відповідної проектної та технічної документації;

–      розробку комп’ютерних програм;

–      тестування та налагодження комп’ютерних програм;

–      модифікування комп’ютерних ………………………………………….

–      документування комп’ютерних програм (написання інструкцій користувача комп’ютерної програми);

–      настроювання комп’ютерних програм;

–      адаптування пакетів та модулів комп’ютерних програм;

–      написання програмних супроводжуючих інструкції;

–      передача (…………………..

 

б) Розробку баз даних, оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення (комп’ютерних програм) та передача ПІВ.

 

5.2.  Виконавець Виконує роботу за цим Договором самостійно. Залучення третіх осіб …………………………………………………………………………………нестиме повну відповідальність за дії третіх осіб яких він за письмової згоди Замовника залучатиме до виконання цього Договору. Виконавець зобов’язується не розкривати третім особам конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю Замовника.

 

5.3. Для забезпечення можливості Замовника використовувати ПІВ, які передаються йому Виконавцем відповідно до умов цього Договору, ……………………………….комп’ютерних програм та баз даних може здійснюватися за допомогою серверу Замовника за його письмової згодою на це та умов дотримання положень о нерозголошенні конфіденційної інформації та комерційної таємниці відповідно цього Договору або Договору про нерозголошення.

 

Стаття 6. Інтелектуальна власність

 

6.1. Уся інтелектуальна власність, а також …………………………………………………..тому числі, без будь-яких обмежень, права на використання, копіювання, адаптацію, публікацію та поширення будь-яких відповідних матеріалів або частин таких прав.

 

6.2. Майнові права ………………….

 

6.3. Після розробки Виконавцем комп’ютерних програм ………………………………………….включаючи але не обмежуючись наступними:

–      право …………………………….

–      право ……………………………….

–      відчуження   ………………….

 

6.4. У разі коли з будь-яких причин Виконавець не завершив розробку комп’ютерної програми або баз даних то до Замовника переходять усі майнові права інтелектуальної власності на таку незавершену комп’ютерну програму або базу даних.

 

6.5. Сторони дійшли згоди, що передача майнових  ПІВ на будь-який об’єкт (наприклад комп’ютерна програма) інтелектуальної власності створений Виконавцем за цим Договором ……………………………………………………………………..

 

Стаття 7. Права та обов’язки Замовника

 

7.1. Права Замовника:

 

–      вимагати від Виконавця належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань за цим Договором;

–      за наявності у роботі Виконавця відступів від умов Договору або істотних недоліків у роботі Виконавця, Замовник має право ……………………………..

–      вимагати від Виконавця безоплатного усунення недоліків, що були виявлені в процесі Виконання роботи Виконавцем або в результатах його роботи на протязі Гарантійного періоду;

–      вимагати від Виконавця відшкодування своїх витрат …………………..

–      здійснювати контроль за Виконанням роботи Виконавцем, в тому числі, за методом, способами та іншими аспектами виконання роботи;

–      вимагати належного Виконання робіт ……………………………….

–      вимагати передання (відчуження) ПІВ щодо усіх ……………………………

–      вимагати ……………………

–      вимагати від Виконавця нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці яку Замовник розкриває Виконавцеві …………………………….

–      вимагати від Виконавця відшкодувати збитки Замовника понесені ним у зв’язку із неналежним виконанням зобов’язань Виконавця за цим Договором та зокрема у зв’язку……………………………………..

–      вимагати від Виконавця надання комп’ютерної програми, баз даних та інших результатів Розробки комп’ютерної програми визначених у цьому Договору;

–      вимагати оформлення усіх документів, які ……………….

 

7.2. Обов’язки Замовника:

 

–      належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

–      належним чином, своєчасно та у повному обсязі виплачувати винагороду Виконавцеві відповідно до умов цього Договору та згідно Додатку 2;

–      підписати Акт прийому-передач роботи Виконавця у разі відсутності претензій до роботи Виконавця;

–      надавати Виконавцю необхідні інструкції та роз’яснення щодо вимог до розробки комп’ютерної програми;

–      Для виконання робіт Замовник надає Виконавцю інформацію і матеріали передбачені у Додатку 2.

 

Стаття 8. Права та обов’язки Виконавця

 

..

 

8.2. Обов’язки Виконавця:

–      належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

–      не розголошувати та не поширювати конфіденційну інформацію ……………………

–      належним чином та у повному обсязі передати Замовнику ПІВ на комп’ютерні програми, ……………….

–      передати Замовнику ………………………………….

–      компенсувати збитки Замовника пов’язані ………………………………

–      відшкодувати витрати Замовника на усунення недоліків виявлених до підписання Сторонами Актів прийому-передачі, якщо Виконавець не в змозі або за інших причин не усунув недоліки визначені у претензії Замовника в семиденний строк після отримання такої Претензії;

–      на вимогу Замовника надавати ………………….

 

Стаття 9. Заборона конкуренції

 

9.1. //////////////////////////////////////////////////////////////

9.3. Виконавець зобов’язується, що він не стане, прямо або опосередковано, самостійно або в якості агента, або через власних агентів протягом строку дії цього Договору, а також протягом 2 (двох) років після його закінчення, у будь-який спосіб чинити перепони будь-яким бізнес-процесам чи розрахункам Замовника з його Клієнтами, потенційним клієнтами та/чи партнерами Замовника.

 

9.4. Для виконання зобов’язань передбачених пп. 9.1.-9.3. цього Договору Виконавець може запитувати Замовника про його існуючих клієнтів.

 

9.5. Для цілей виконання Виконавцем положень статті 9 цього Договору//////////////////////////

 

Стаття 10. Повідомлення та електронна кореспонденція

 

10.1. Будь-яке повідомлення в рамках цього Договору вважається наданим відповідним чином за умови його надання у письмовій формі і надсилання іншій Стороні на електронну скриньку/пошту (email) зазначену нижче. Таке повідомлення є чинним.

 

Email Виконавця: