Типовый договор на разработку web сайта

ДОГОВІР

підряду на розробку та обслуговування сайту

 

м.______________ ______________р.
 

_____________________________________, в особі ____________________________________, що діє на підставі ____________________, іменований надалі «Підрядник», з одного боку, і

_____________________________________, в особі ____________________________________, що діє на підставі ____________________, іменований надалі «Замовник», з іншого боку, а разом надалі іменовані «Сторони», уклали договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується виконати за завданням Замовника роботу, зазначену в пункті 1.2 цього договору, і здати її результат Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти результат роботи і сплатити його.

1.2. Підрядник зобов’язується виконати наступну роботу: розробку та обслуговування WEB-сайту Замовника, іменовану надалі “Робота”.

1.3. Роботу Підрядник виконує зі своїх матеріалів, на своєму обладнанні і своїми інструментами.

1.4. Робота з розробки та обслуговування сайту вважається виконаною після підписання………………………………………..

1.5. Всі права на створений Web-сайт Замовника, переходять ……………………………………….

 

2. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

2.1. «Web-сайт» (далі – сайт) – це сторінка або сукупність сторінок, програмне забезпечення, графіка, необхідні для правильного функціонування вироби і виконаних у форматі HTML чи інших форматах, застосованих при розробці і доступних за допомогою комп’ютерної мережі Інтернет.

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Підрядник зобов’язується:

3.1.1. До укладення договору надати Замовнику необхідну і достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види і про особливості, про ціну та форму оплати, а також повідомити Замовнику на його прохання інші пов’язані з договором і відповідної роботі відомості.

3.1.2. При здачі роботи повідомити Замовнику про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного використання результату роботи, а також про можливі для самого Замовника та інших осіб наслідки недотримання відповідних вимог.

3.1.3. Виконувати роботу з належною якістю, дотримуючи терміни розробки та обслуговування сайту, обумовлені в цьому договорі.

3.1.4. Розробити сайту для подальшого його розміщення в мережі Інтернет.

3.1.5. ………………………………………………………..

3.1.6. ………………………………………………………………

3.1.7. Оперативно проводити розробку додаткових модулів і зміна структури сайту на вимогу Замовника.

3.1.8. Оновлювати сайт на вимогу замовника не пізніше одного тижня з моменту отримання заявки, а також проводити банерний обмін.

3.1.9. ………………………………………………………….

3.2. Підрядник має право на утримання результату робіт у разі несвоєчасної оплати Роботи.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. До початку виконання робіт надати Підряднику у термін до _________ року необхідну документацію, матеріали та інформацію.

3.3.2. Надавати матеріали та інформацію для розробки сайту, не суперечать чинному законодавству.

3.3.3. Оплатити роботу Підрядника у розмірі та строки, зазначені в цьому договорі.

3.4. Замовник має право перевіряти хід і якість Роботи, виконуваної Підрядником, не втручаючись в його діяльність.

3.5. Сторони мають і інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством.

 

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг Підрядника по розробці Web-сайту Замовника складає _________________

та перераховується на розрахунковий рахунок Підрядника. Всі виставляються Підрядником рахунки підлягають оплаті Замовником протягом трьох банківських днів.

4.1.1. Оплата за послуги, надані Підрядником Замовнику, провадиться у такому порядку: 20% (двадцять відсотків) передоплати на рахунок вказаний Підрядником, протягом трьох банківських днів після підписання договору, 80% (вісімдесят відсотків) суми на рахунок вказаний Підрядником, після підписання «Акту прийому-здачі робіт по розробці Web- сайту ».

4.2. Вартість розробки ………………………………

4.3. Вартість обслуговування сайту може бути змінена за згодою сторін, а також Підрядником в односторонньому порядку ……………………………………….

4.4. У разі неможливості виконання, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

4.5. У випадку, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає, замовник відшкодовує виконавцю фактично понесені ним витрати.

4.6. ………………………………………………

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність сторін за зобов’язаннями, що випливають з цього договору, регулюється чинним законодавством.

5.2. Відповідальність………………………………………………………………………………………………………

5.3. Підрядник, що не надав замовникові інформації про роботу, яка вказана у пункті 3.1.1. цього договору, несе відповідальність і за ті недоліки роботи, які виникли після її передачі замовнику внаслідок відсутності у нього такої інформації.

5.4. У разі несвоєчасної оплати Підрядник має право на свій розсуд:

5.4.1. Вимагати дострокового розірвання договору;

5.4.2. Пролонгувати термін розробки або обслуговування сайту відповідно затримці.

5.5. Вимоги, пов’язані з недоліками виконаної роботи, можуть бути пред’явлені Замовником при прийнятті виконаної роботи або в ході виконання роботи або, якщо неможливо виявити недоліки при прийнятті виконаної роботи, протягом ________ місяців з моменту прийняття виконаної роботи. Якщо Підрядник порушив терміни виконання роботи або під час виконання роботи стало очевидним, що вона не буде виконана в строк, а також у разі виявлення Замовником недоліків виконаної роботи Замовник на свій вибір має право:

5.5.1. ………………………………………….

5.5.2. Зажадати повного відшкодування збитків, завданих йому у зв’язку з порушенням строків виконання роботи;

5.5.3. Вимагати зменшення ціни за виконання роботи;

5.5.4. ……………………………………………

5.5.5. ……………………………………………

5.5.6. Вимагати відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи своїми силами або третіми особами;

5.5.7. Замовник має право розірвати договір про виконання роботи і зажадати повного відшкодування збитків, якщо у встановлений п. 5.4.5. термін недоліки виконаної роботи не усунені виконавцем.

5.5.8. Замовник має право розірвати договір про виконання роботи, якщо їм виявлено суттєві недоліки виконаної роботи або інші істотні відступи від умов договору.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Термін розробки сайту встановлюється з __________ по __________ року.

Підрядник має право виконати роботу достроково.

6.2. Термін обслуговування сайту встановлюється з _________ по _________ року.

6.3. Якщо одна зі сторін не висловлює бажання пролонгувати договір на черговий термін, вона повинна повідомити про це протилежну сторону в письмовій формі не менше, ніж за місяць до закінчення терміну договору. Якщо жодна із сторін не висловлює бажання розірвати договір у письмовій формі, він вважається пролонгованим на черговий термін.

6.4. Замовник має право розірвати договір у будь-який час, сплативши Підряднику частину ціни пропорційно частини виконаної роботи до отримання повідомлення про розірвання зазначеного договору і відшкодувавши виконавцю витрати, зроблені ним до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять у вказану частину ціни роботи.

6.5. Підрядник має право розірвати договір у будь-який час лише за умови повного відшкодування Замовнику збитків.

6.5.1. При розірванні договору з ініціативи Підрядника, Підрядник не має права вимагати відшкодування своїх витрат, зроблених у процесі виконання роботи, а також плати за виконану роботу.

6.6. Договір може …………………………………………

6.7. Договір може бути розірваний за обопільною згодою сторін.

6.8. Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору без оплати виконаної роботи, а також відшкодування збитків у випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання роботи, не володіє властивостями, які мав на увазі Замовник.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, після дотримання процедури досудового врегулювання розбіжностей, всі суперечки вирішуються у судовому порядку.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього договору становлять його невід’ємну частину.

8.2. Цей договір складено у двох примірниках російською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу. У кожної зі сторін знаходиться один примірник цього договору.