Уніфікований (Єдиний або Об’єднаний) патентний суд

УНІФІКОВАНИЙ ПАТЕНТНИЙ СУД ЄС (УПС)

Уніфікований (Єдиний або Об’єднаний) патентний суд (УПС, ЄПС або ОПС) – є новим міжнародним механізмом уніфікації правил охорони об’єктів ІВ (інтелектуальної власності) для держав-членів ЄС. Особливої уваги суд приділятиме питанням охорони комп’ютерних програм (та іншого пропрієтарного цифрового контенту) та винаходам у галузі біотехнологій. Суд розглядатиме справи, що стосуються порушення і анулювання європейських патентів (в тому числі унітарних патентів) діючих на території держав-учасників. Рішення УПС матимуть пряму дію на всій цій території ЄС.

Суд повинен бути створений відповідно до Угоди про єдиний (уніфікований, об’єднаний) патентний суд, яка була підписана в лютому 2013 року 24 державами ЄС (всі держави-члени ЄС, за винятком Іспанії, Польщі та Хорватії).

УПС складатиметься із суду першої інстанції, Апеляційного суду та Центру Арбітражу та Медиації та Канцелярії.

Джерела права, що застосовуватимуться Судом для розгляду справ щодо ІВ

Стаття 24 Угоди про заснування УПС встановлює джерела права, за якими мають діяти судді, а саме: 1) законодавство ЄС, включаючи регламенти, що входять до «патентного пакету» (Регламенти No 1257/2012 та No 1260/2012); 2) Угода про заснування УПС; 3) Європейська патентна конвенція («ЄПК»); 4) інші міжнародно-правові акти, які обов’язкові до виконання державами підписантами (а це, насамперед, Угода ТРІПС, та угоди, що адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності («ВОІВ»); 5) національне законодавство держав-підписантів. Відповідно, завданням УПС є визначення того, яке з цих джерел має пріоритет і вирішення патентного спору на цій основі. Фактично в ЄС створюється спеціалізований суд із ІВ, який буде діяти в тандемі з Європейським Судом справедливості.

Обмеження щодо патентування об’єктів ІВ

В Угоді про УПС не встановлюються будь-які обмеження щодо патентування, однак указується, що патентна охорона не діє (ст. 27) у випадках:

(a) дій, вчинених в особистих і некомерційних цілях;

(b) дій, вчинених в експериментальних цілях, пов’язаних з предметом запатентованого винаходу;

(c) використання біологічного матеріалу для цілей розведення чи виявлення та розвитку інших сортів рослин;

(d) вчинення дій, дозволених відповідно до ст. 13(6) Директиви 2001/82/EC чи ст. 10(6) Директиви 2001/83/EC щодо будь-якого патенту передбаченого будь-якою з цих двох Директив;

(e) незапланованого приготування аптекою, для окремих (індивідуальних) випадків, медичних препаратів відповідно до рецепту лікаря або актів, що стосуються препарату виготовленого таким чином;

(f) використання запатентованого винаходу на борту суден країн Міжнародного союзу з охорони промислової власності (Паризький союз) або членів СОТ, у випадках, коли такі судна заходять до вод Договірних держав-членів, в яких цей патент має силу, у випадках використання патенту суто для тимчасових потреб судна;

(g) використання запатентованого винаходу на борту літаків країн Міжнародного союзу з охорони промислової власності (Паризький союз) або членів Світової організації торгівлі («СОТ»), у випадках, коли такі літаки тимчасово чи у екстрених випадках перетинають повітряний кордон Договірних держав-членів, в яких цей патент має силу, у випадках використання патенту суто для тимчасових потреб літака;

(h) вчинення дій, передбачених ст. 27 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р, якщо ці дії стосуються літака з країни-учасниці цієї Конвенції, яка не є Договірною державою;

(i) використання фермером продукції свого врожаю для розповсюдження шляхом посіву або поширення її на своїх угіддях, за умови, що насіннєвий матеріал був проданий або іншим комерційним чином був переданий фермеру за згодою на те власника патенту для сільськогосподарського використання цим фермером (масштаби та умови для такого використання мають визначатися відповідно до положень ст. 14 Регламенту No. 2100/94);

(j) використання фермером охоронюваного патентом скота для сільськогосподарських цілей, за умови, що племінне поголів’я або інші репродуктивні елементи були продані або іншим комерційним чином передані йому за згодою на те власника патенту ;

(k) вчинення дій або використання добутої інформації, як це передбачено відповідно до ст.ст. 5 і 6 Директиви 2009/24, зокрема, щодо декомпіляції і сумісності; та (l) вчинення дій, дозволених ст. 10 Директиви 98/44/EC.

Виключна компетенція УПС

УПС матиме  компетенцію діяти у випадках порушення прав патентовласника у випадку, якщо такий патент був зареєстрований у Європейському патентному відомстві («ЄПВ»), та у випадках щодо патентів, зареєстрованих відповідно до ЄПК. УПС буде розглядати справи по зареєстрованих у ЄПВ патентах, правовласники яких вибрали шлях «унітарного патенту», або валідації патентів у всіх державах-членах ЄС окремо. Передбачається, що створення  УПС дозволить зменшити кількість патентних справ, що розглядаються у різних державах членах ЄС щодо одного й того ж патенту. Юрисдикція національних судів держав-членів СОТ, що є учасниками УПС,  у справах про порушення патентного законодавства, буде передана УПС який стане єдиним наднаціональним механізмом з повноваженням інтерпретації патентних правил, що застосовуватимуться в ЄС.

Джерело:

Чибісов Д.М. Організаційно-правові засади та роль Уніфікованого патентного суду (УПС) щодо гармонізації правил охорони інтелектуальної власності в ЄС/ Д.М. Чибісов// мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р.).